Všeobecné obchodní podmínky pro nákup služeb a produktů

Provozovatel služeb:

Bc. Bronislava Mesárošová

Zbýšovská 1506, Rosice, PSČ 665 01
IČO 08898529, DIČ: CZ683445428, neplátce DPH, identifikovaná osoba
Email: brona@bronamesarosova.cz

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

(dále také jen „Poskytovatelka“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a produktů prodávající / poskytovatelky Bc. Bronislavy Mesárošové, která je dále v textu těchto podmínek označována také jako „Poskytovatelka“. Poskytovatelka nabízí své služby prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.bronamesarosova.cz či na dalších internetových službách uvedené Poskytovatelky.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Tyto všeobecné smluvní podmínky doplňují uzavíranou smlouvu (o poskytování služeb), a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Poskytovatelka poskytuje své produkty a služby, a to zejména terapie a online konzultace, živé akce, online kurzy a další, vše v rozsahu a způsobem uvedených v popisu u jednotlivých produktů na svých webových stránkách.

2. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

3. Webové stránky Poskytovatelky či její další prezentace na webu obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů a případně také zvláštních podmínek pro jejich využití.

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle email, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu či služby stanoví.

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak.

7. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky či po ústní dohodě, ve které zákazník vyjádřil svou objednávku, potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka.

8. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

10. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 7 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak).

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu či do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.

5. Poskytovatelka přijímá úhradu svých služeb v českých korunách a eurech.

IV. Dodací podmínky

Terapie a konzultace

1. Online či osobní konzultace, kineziologie či živé akce budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

On-line kurzy

2. Při koupi on-line kurzu může být Poskytovatelkou zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou mu vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen emailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky.

Digitální produkty ke stažení

3. V případě digitálních produktů a služeb, které se stahují z webového prostředí, zašle Poskytovatelka zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu.

V. Další podmínky

Omluva z individuální osobní či online terapie či konzultace

1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby osobní setkání či individuální online setkání (terapie, konzultace apod.), je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.), a to formou telefonátu či emailové zprávy na mail brona@bronamesarosova.cz a zákazníkovi bude v takovém případě vrácená plná uhrazená částka. V případě, omluví-li se zákazník v čase 48 – 12 hodin před jejím konáním, rovněž formou telefonátu či emailové zprávy na mail brona@bronamesarosova.cz, vzniká Poskytovatelce nárok na úhradu storno poplatku ve výši 50% ceny terapie či konzultace. V případě, omluví-li se zákazník z osobní či online terapie či konzultace v čase 12 a méně hodin před jejím začátkem, vzniká Poskytovatelce nárok na storno poplatek v plné výši ceny služby, které se omluva týká (tedy cena terapie či konzultace). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby. Jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.

Omluva z živé skupinové akce

2. Pokud nastane u zákazníka okolnost, pro kterou se nebude moci účastnit objednaných a Poskytovatelkou organizovaných živých akcí (terapie, živá setkání, kruhy, přednášky apod.), jsou stanoveny tyto storno poplatky: omluva 14 dnů a více než 14 před danou akcí – nárok na vrácení 100% uhrazené ceny. Omluva 13 – 7 den před danou akcí – nárok na vrácení 50% uhrazené ceny. Omluva 6 a méně dnů před danou akcí vč. dne, kdy se akce koná – nárok na vrácení uhrazené ceny propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Zákazník je oprávněn na živou akci za sebe poslat vždy náhradní osobu, pokud se živé akce nemůže sám účastnit, tato výměna je realizována bez poplatku navíc.

Doba poskytování služeb

3. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky zákazníkem; pokud Poskytovatelka nestanoví výslovně jinak, je tato doba pro online kurzy obvykle 1 rok od zaplacení objednávky zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

Uživatelské účty

4. V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému uživatelskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

Vyloučení zákazníka z akci Poskytovatelky

5. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzech vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či ze vzdělávací živých či online akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

Zrušení akce

6. Poskytovatelka výslovně upozorňuje, že v případě skupinových akcí si Poskytovatelka vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. 

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálních produktů a online kurzů Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), či v případě úhrady ceny kurzu vyloučí z možnosti zakoupení kurzu další zákazníky pro limitovaný počet míst z důvodu osobní podpory, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

3. Pro vyloučení všech pochybností Poskytovatelka upřesňuje, že odstoupení způsobem v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se uplatní pouze pro spotřebitele, nikoliv pro osoby vystupující jako podnikatelé v rámci jejich podnikatelské činnosti.

VII. Reklamační podmínky

1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část či z obdobných technických důvodů na straně Poskytovatelky. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

3. Reklamace z důvodu spočívajícím v obsahu produktů je vyloučena. Zákazník je povinen seznámit se s obsahem produktů jak v rámci popisu na stránkách Poskytovatelky, tak si může vyžádat dodatečné informace u Poskytovatelky písemně a/nebo v rámci domluveného telefonátu apod.

4. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na emailovou adresu: brona@bronamesarosova.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník osobní, zdravotní, finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Výslovně Poskytovatelka neodpovídá za úspěch či výsledky při aplikaci svých služeb, pokud spočívají v okolnostech, které Poskytovatelka nemůže vlastními úkony jakkoli ovlivnit.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 21.6.2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.bronamesarosova.cz.

Bc. Bronislava Mesárošová